LUZERN KÜRT KÜLTÜR ve ENTEGRASYON DERNEGI

 

 

LUZERN KÜRT KÜLTÜR ve ENTEGRASYON DERNEGI

 

Kürt Kültür ve Entegrasyon Dernegi,Luzern ve çevresini kapsayan demokratik bir Kürt kuruluşudur. İsviçre’nin yasalarına saygılı, demokratik legal çalışmalar yürütür.

Luzern Kürt Kültür ve Entegrasyonu’nin kısa adı, LKKED’dir.

LKKED, İsviçre Kürt Dernekleri Federasyonu ( FEKAR ) üyesidir.  

 

LKKED’nin AMAÇLARI

 

 

 

Luzern ve çevresinde yaşayan Kürdistan’ın dört parçasından gelen insanlarımıza ve dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın diğer uluslardan halklara açık bir kuruluştur.

Luzern Kürt Kültür veEntegrasyon Dernegi, üyelerinin İsviçre’de İsviçreliler ve burada yaşayan diğer halklardan insanlarla şimdi ve gelecekte uyum içerisinde yaşabilmesi için yerel kurum ve kuruluşlar ve bu konuda yetkin insanlarla ilişki geliştirir, birlikte çalışmayı amaçlar ve kendi olanaklarıyla birlikte yaşama ilişkin projeler geliştirir, çalışmalar yapar. Geneldeki Entegrasyon politikasına katkı yapar ve bu politikanın tüm taraflara eşit yaklaşılmasıyla başarıya ulaşacağını savunur.

LKKED, Üyelerine İsviçre sistemini tanıtacak, onları aydınlatacak danışma ve yol gösterme projeleri geliştirir.

Özellikle Kürt ulusal sorunlarımızı ilgilendiren tüm gelişmelere karşı tavır belirler ve buna paralel olarak pratik-teorik ve bilimsel çalışmaları temel alır.

Kürdistan’ın her parçasında Türkiye ve Dünya’da insan hakları ihlallerinin takipçisi olur ve buna uygun çalışma yürüten kuruluşlarla diyalog kurar.

Kürt dili, edebiyatı, tiyatrosu, sinema ve müziğinin geliştirilmesi için akademik projeler hazırlar. Yürütülmekte olan bütün hazır projelere destek sunar.

Halklar arasında barış, demokrasi, eşit ve gönüllü birlik düşüncesinin ve kültürünün gelişmesi için panel, seminer, toplantılar düzenler ve benzer amaçları taşıyan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirir.

Kürt kültürü ve yaşam tarzını İsviçre’de yaşayan diğer halklara tanıtmak için konfe-ranslar ve kültür etkinlikleri düzenler.

LKKED, üyeleri arasında bulunan kadınlarla birlikte toplum içinde kadının layık olduğu saygın yere ulaşabilmesi için çaba gösterir. Kadınlar lehine “pozitif ayrımcılık” ilkesini benimser. Kadınların, kendi ana dillerini, bu ülkede konuşulan dilleri öğrenebilmeleri ve uyum sorunlarının çözümlenebilmesi, sağlık sorunları, çocuk ve aile sorunlarına ilişkin araştırma yapar, proje oluşturur ve bilimsel destekler arar.

Gençliğin kendi kültürümüzü ve İsviçre kültürünü birlikte geliştirebilmesi için çalışmalar yapar, onların eğitim ve meslek bulma çabalarında aktif destek olur. Gençliğin karşılaştığı diğer sorunlarda da aktif çaba sahibi olunur.

Çocuklarımızın ana dilini öğrenip Kürtçe okuma-yazma yeteneğini geliştirmesi, aile-çocuk ilişkisinde destek verilmesi ve kuşaklar çatışmasının mümkün olduğu ölçüde azaltılabilmesi için bilimsel destekler de sağlayarak çalışmalar yapar.

LKKED, her yaştan üyelerinin Kürtçe okuyup yazabilmesi ve ana dilini yaşamda kullanabilmesi için teşvik edici tavır alır. Kürt Ulusunun özellikleri ve sorunlarının diğer uluslar ve resmi makamlarca bilinmesi için ilişkiler geliştirir.

LKKED, Çevre ve Ekoloji konusunda duyarlı insanlardan oluşur. Bu konuda üyelerini bilgilendirme çalışması yapar. Çevreci örgüt ve kurumlarla ilişki geliştirir.

Çalışma yaşamında sendikalarla iyi ilişkiler kurar, üyelerini sendikalarda yer almaları için teşvik eder.  

 

 

 

 

 

 

LKKED’NİN ORGANLARI

 

 

 

KONGRE

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

KOMİSYONLAR  

KONGRE :

 

 

 

LKKED’in tüm üyelerinden oluşur.

LKKED’in en yetkili organıdır.

KONGRE, LKKED Yönetim kurulu tarafından olağanüstü durumlar dışında yılda bir kez toplantıya çağrılır. KONGRE tarihi, yeri, başlama saati ve gündemi en az üç hafta öncesinden çeşitli yöntemler kullanılarak üyelere duyurulur.

KONGRE, üye sayısının bir fazlasıyla toplantısına başlar. İlan edilen gün ve saatte çoğunluk yoksa, önceden verilen ilan da belirtilmiş olmak koşuluyla aynı yer de iki saat sonra çoğunluk aranmaksızın KONGRE yapılır.

KONGRE’de tüm üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Üyeler oylarını kendileri kullanmak zorundadırlar, vekaleten oy talebi kabul edilemez.

KONGRE’de LKKED’nin üyesi olduğu FEKAR’dan bir temsilci bulunur.

KONGRE’yi seçimle oluşturulacak DİVAN yönetir. Divan seçimi, aksi önerilmedikçe açık oy- açık seçim esasına göre yapılır.

KONGRE’de yönetim kurulu için gizli oy- açık sayım esas alınır.

Denetleme ve disiplin kurulları aksi önerilmedikçe açık oy- açık sayım la seçilir.

KONGRE’de seçilen kurumlar bir dahaki kongreye kadar geçecek süre için görevlendirilirler.

KONGRE, LKKED’nin bir yıllık faaliyetlerini denetler, ve sonraki sürece ilişkin temel yaklaşımları tartışıp karara bağlar.  

OLAĞANÜSTÜ KONGRE:

 

YÖNETİM KURULU:

 

YÖNETİM KURULUNUN İŞLEYİŞI:  

DENETLEME KURULU:

 

DİSİPLİN KURULU:  

KOMİSYONLAR:  

 

 

 

Yönetim kurulu, LKKED’nin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapabilmek için istediği sayıda ve kaç kişiden olaşacağını kendisi belirleyerek komisyonlar oluşturur. Komisyonlar, yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.

Gerek duyulabilecek komisyonlar, Dışilişki komisyonu, kadın komisyonu, gençlik komisyonu, proje komisyonu ve yönetim döneminde ihtiyaç duyulabilecek komisyonlardır.  

 

 

 

Kongre tarafından seçilen 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun tavsiye ve önerileri doğrultusunda üye hakkında gerekli soruşturmaları yapar ve yönetim kuruluna ilgili raporları verir.

Her üye hakkında rapor hazırlama yetkisine sahiptir. Raporları yönetim kuruluna verir.

Tüzük işlerliğinin dışına düşen üyenin yada LKKED’nin herhangi bir organının tüzüğe uygun davranması için gerekli tedbirleri alır.

Her hangi bir LKKED üyesinin yüz kızartıcı davranması durumunda, soruşturma yapar ve sonucunu yönetim kuruluna tavsiyesi ile birlikte bildirir. Yönetim Kurulu bu konu ile ilgili karar verir.  

 

 

 

 

 

Kongre tarafından seçilen 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur.

Her üç ayda bir, LKKED’nin gelir ve giderlerini denetler.

Sayman tarafından hazırlanan yıllık mali raporu onaylayarak kongreye sunar.

İhtiyaç duyduğu an yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

 

 

 

 

LKKED Yönetim Kurulu, KONGRE tarafından bir yıllık süre için seçilir. İki kongre arasındaki süreçte en yetkili organdır.

Kongre tarafından seçilen 5 asıl 2 yedek üyeden oluşur. Kongre isterse bu sayıyı artırabilir.

Yönetim Kurulu başkanı, kongrenin seçtiği asıl üyeler arasından seçilir. Yedek üyeler başkanlık seçiminde oy kullanamazlar ve başkan adayı olamazlar. KONGRE’nin uygun bulması durumunda eş başkanlık için Yönetim Kurulu’nda seçim yapılır. Eş başkanlar için yetki ve sorumluluk aynıdır. Eş başkanlardan birinin kadın olması için çaba harcanır.

Yönetim kurulu ayda bir toplanır.

Acil durumlarda, Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin çağrısı üzerine toplantı yapar. Aylık süreyi beklemez.

Yönetim kurulu toplantılarına yılda 3 kez katılmayan üyenin, yönetim kurulu üyeliği dondurulur. Yerine yedek üye geçici olarak görev yapar. Kongre bu konuda karar verebilecek üst organdır.

 

 

 

Yönetim Kurulunda kararlar çoğunluk esasına göre alınır.

Alınacak kararlarda oyların eşit olması halinde, ikinci oylama yapılmaz. Yönetim kurulu başkanının oy kullandığı yönde karar alınır.

Yönetim Kurulu, başkan yada eş başkanlar dışında sayman, sekreter, ve gereksinme duyulacak çalışmalarla ilgili görevlendirmeler yapılır.  

 

 

 

Üye tam sayısının 1/5 lik kesiminin FEKAR’a başvurusuyla olağan üstü kongre yapılır.

Yönetim Kurulu sayısının, görevlerin yapılamayacak kadar azalması veya ciddi başka tıkanma durumlarında, FEKAR olağanüstü kongre çağrısı yapabilir.

Olağanüstü kongre’nin toplanmasında da KONGRE koşulları aynen uygulanır.

 

 

ÜYELİK
 

 

 

Luzern’in çeşitli bölgelerinde oturan LKKED’nin tüzük ve programını kabul eden her kişi, LKKED’ne üye olabilir.

 

LKKED’ne üye olmak için müracaat yazılı olarak yapılır.  

LKKED Yönetim Kurulu, yazılı başvuruyu ilk toplantısında inceler ve en geç 3 (üç) hafta içerisinde karara varır ve kararını yazılı olarak bildirir.  

Üyeliği kesinleşen bireyler, LKKED’nin kurultay ve toplantılarında seçme-seçilme, söz ve oy hakkına sahiptir.

 

LKKED Yönetim Kurulu’nun üyelikle ilgili kararına yalnızca takip eden ilk kurultayda itiraz edebilir. Kurultay kararı bağlayıcıdır  

ÜYE AİDATLARI

 

 

 

LKKED’ne üye, aidat vermekle yükümlüdür. Aylık aidat ödeme miktarı genel kurul tarafından tespit edilir.

 

ÜYELİĞİN SON BULMASI

 

 

 

LKKED’nin feshi durumunda üyelik son bulur.

Tüzük ve amaçlara aykırı davranan üyenin, Yönetim kurulu tarafından üyeliği dondurulur. Üyeliği dondurulan kişiler bu karara ilk genel kurulda yazılı olarak itiraz edebilir. Genel kurul kararı bağlayıcıdır.

LKKEDne arka arkaya 3 aylık aidatını neden göstermeksizin ödemeyen üye, ihtar edilir ve 1 ay içirisinde aidatın ödenmesi istenir. Ödememe durumunda yönetim kurulu tarafından üyeliği askıya alınır. Bütün hakları Genel kurula kadar dondurulur.  

LKKED GELİRLERİ

 

 

 

LKKEDne üye aidatları, fonlardan, vakıflardan, yayın organlarından, kaset, takvim, rozet v.s., bağış, gece ve konser, tiyatro ve LKKED mal varlığından elde edilecek gelirlerdir.

Resmi olarak İsviçre dernekler yasası tarafından verilecek bağış ve yardımlar kabul edilir. Tüm gelirler LKKED tüzük ve amaçları doğrultusunda kullanılır.  

LKKED’NİN FESHİ

 

 

 

Genel Kurul kararı ile feshi, Mahkeme kararı ile feshi, kapatılma ve kendiliğinden dağılma.

Genel Kurul LKKEDnin feshine karar verebilmesi KONGRE’nin yarıdan bir fazlası şeklindeki çoğunluğu ile onay verilmesi zorunludur.

Feshi, yada kendiliğinden dağılma halinde LKKED’nin tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, para ve alacakları aynı amaçta faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara devredilir.

Fesih işlemlerini Genel Kurul tarafından seçilen komite yürütür.  

ADRES:

 

 

Kürdische kültür und integrationsveren.

Mythenstrasse7.6003 Luzern

 

Tel :0412102152

Fax : E-mail :mkverein@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s