DERNEKLER ve calisma sahalari

gDERNEKLER

Özgürlük mücadelemizin siyasallasip, legal yasal zeminde siyaset yapmasinin temel calisma sahasi olan kurumlar, hedefledikleri amaçlarına ulaşmak için kurulurlar ve bir program çerçevesinde nihai hedeflerine doğru yol alırlar. Buna göre bir örgütlenme tarzı ve işleyişi belirlenir. Örgütler hangi düzeyde ve koşulda olurlarsa olsunlar, kendilerini hedeflerine götürecek olan programları ile uyumlu işleyişe, tüzüğe, yada yönetmeliğe muklaka sahiptirler.

Kurumlar demokratik yasal mücadelenin en önemli stratejik araçlarıdır. Avrupada yasalar çerçevesinde kurulan, Kürt ulusal kimliği ve değerlerine bağlı olarak Konfederasyon Kon-Kurd ile aynı hedefe ulaşmak isteyen ve bu temelde yasal alanda faaliyet yürüten 11 Federasyon ve 180 dernek vardir. Buna göre dernekler;

Üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaclarina uygun kalici calismalar yürütür. Üyelerinin durumuna uygun aktiviteler ve etkinlikler yapar.
Dengi kurumlar ve sivil toplim ötgütleri ile iliskiler gelistirir.
Bulundugu alanda yasayan Kürt toplumunun tümüne ulasma hedefi ile calismalarini yürütür. Temel hedef olarak dernek üyeligine dayali bir iliski esas alinirken, üyelik disinda kategorileri de dernek faaliyetleri ve etkinlikleri icinde aktif kilmayi hedefler.
Deernek calismasi, üyelerinin ve üye cevresinin sosyal, kültürel bürokratik vb.ihtiyaclatini karsilar.
Derneklerin daha saglikli isletilip, toplumun ihtiyaclarini karsilayan bir kurum aline getiriebilmeis icin mali giderlerini kendisi karsiliyabilecek sekilde kendisini örgütler. Kalici gelir kaynaklari yaninda , projeler hazirlar ve etkinlikler düzenler.

Derneklerin çalışma sahası

Derneklerin çalışma sahası programlarda ve tüzüklerde belirlenmiştir. Kürt kimliğini kabul ettirmek, buna dayanarak dışa açılmak esastır.

Derneklerimiz; bulundukları ülkelerin yasalarına göre oluşturulmuş demokratik kurumlardır. Temel görevleri halkımızın demokratik çıkarlarnını savunma, kültürel, sosyal, bürokratik sorunlarına çözüm olabilme,bulunulan alanlardaki kitlemizin temel ihtiyaçlarına, ulusal demokratik birlik esprisi ve enternasyonal bir ruhla cevap olmaktır. Ekonomik sorunlar; işsizlikten tutalım işyeri açmaya kadar yaşanan sorunlar, kültürel alanda; dil, tarih, edebiyat mesleki eğitimlerin, sosyal alanda; ailevi sorunların çözümünden, sosyal yardımlara kadar uzanan bir yelpazede kadın sorununa yaklaşım, gençlik ve çocuklara yönelik çalışmalar. Ülke ile dayanışmadan tutalım, buradaki dengi kurumlarla ortak mücadeleye kadar, tüm bunlar içten örgütlenerek, kendisini güç haline getirerek dışa açılma ve lobileşmeye gitme çalışmalarıdır. Kendi üyelerinin çıkarlarını savunma, bunun için gerekli yasal yollara başvurma görev sahası dahilindedir. Çalışma sahasının sınırlarını program belirler. Bir dernek genel olarak bu temel görevleri yürütmekle yükümlüdür

Yönetim

Yönetim olayı çok etraflıca irdelenmesi gereken bir konudur.. İnsanı yönetme, yani onun belli hedef ve amaçlar doğrultusunda örgütleme, hedefe yönlendirme, onu eğiterek geliştirme, bir sanat olayıdır
Kürtlerin tarihini, sosyal-siyasal gelişimini, toplumsal özelliklerini, değer yargılarını, inançlarını, ulusal demokratik mücadelelerini ve buradaki sorunlarını bilmesi gerekiyor. Ulusal çıkarları temel alarak, bunlara değer katmasını önüne hedef koymalıdır. Demokratik bir kurumda olmasından dolayı ve bulunduğu ülkenin durumunu dikkate alarak, demokrat bir kişiliğe ulaşmayı hedeflemelidir. Yasaları bilmesi, demokratik kurum işleyişini kendisinden başlatarak kuruma yerleştirmesi için çaba harcaması gerekir.

Yöneticilikte ortak sorumluluk, yani kolektivizm esastır. Bu hem sorumlulukta, hem de yürütülecek çalışmada ekip ruhu için de böyledir. İnisiyatifi; önüne koyduğu programın çizdiği sınırlar içerisindedir. Dernek yöneticisi önüne koyduğu programın çerçevesi kadar inisiyatif sahibidir.

Yönetim, kendi içinde çalışma sahalarına göre bir görev bölümüne gider. Yönetimde yer alan arkadaşlar, yeteneklerine göre aldıkları çalışma sahasında inisiyatif sahibidirler. Derneğin çalışmalarını planlama, bunun için programlar hazırlama ve nasıl hayata geçirileceği konusundaki kararlar ortak alınır. Alınan kararın hayata geçirilmesinde de bir birey veya bir ekip görevlendirilir, sorumlu kılınır. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluk verilen birey veya ekip, aldığı sorumluluk kadar da inisiyatif sahibidir. Yürütülen tüm çalışmalarımızda temel alacağımız önemli bir konu da açıklık ve alaniyettir. Tüm faaliyetler ve tartışmalar üyelere, halka ve üst kurumlarımızın denetimine açık olmalıdır.

Yönetimlerin birleşimi en az 3 kişiden oluşur. İhtiyaca göre bu sayı 11’e veya daha da yukarıya çıkartılabilir.
3 ve 5 kişilik yönetimlerde dernek başkanı aynı zamanda yürütmeyi teşkil eder. 7 ve daha fazla olan yönetimlerde 3 kişilik bir yürütmenin oluşturulması zorunludur.
Yürütme, yönetimin iki toplantı arası derneğin üst kurumudur ve yürütücü gücüdür. Yönetimin aldığı kararları pratiğe uygulamakla mukkelleftir ve yönetime yürüttüğü çalışmaları rapor eder. Acil durumlarda yönetim adına karar alır, açıklama yapar. Dernek yönetimini ve komisyonları denetler. Başka alanlardaki derneklerin başarılı çalışmalarını araştırır ve gerek duyulduğunda benzer çalışmaların kendi derneğinde de yürütülmesini yönetime önerir. Yürütme 2 haftada bir toplantısını yapar. Yönetimde alınan kararların ne kadarı pratiğe geçirildiğini gözden geçirir. Kararların uygulanması için gerekiyorsa ek önlemler alır. Acil durumlarda gerektiğinde yürütme kısa aralıklarla bir araya gelir. Tüm bilgiler koordineyi yapan dernek başkanına ulaştırılır. Buradan da diğer tüm görevlilere ulaştırılır.
Yönetim yürüttüğü çalışmaları bir üste (federasyona veya federasyonun eyaletteki temsilcisine) aylık yapacağı değerlendirme ve planlama toplantısı çerçevesinde rapor eder.

Bu rapor şu noktaları içermelidir:
Dernek yönetim kurulunun var olan durumu
Aylık yürüttüğü çalışmalar ve sonuçları
Yönetimin aldığı kararlar ve bunların uygulama sonuçları
Aylık ulaşılan üye sayısı, yeni üye sayısı
Komisyonlar, hangileri vardı, kaç kişiden oluşuyorlar, yeni kaç üyenin komisyonlara katılımları sağlandı
Yürüttüğü tüm kurslar, bunlara katılım ve içerikleri
Kültürel, sportif ve çocuklara, gençlere, kadınlara yönelik çalışmaları
Dış kamuoyuna yönelik çalışmaları ve sonuçları
Derneğin gelir ve gideri
Bir sonraki ayın planlaması ve hedefleri

Tüm bu çalışma sahalarında ortaya çıkan sorunlar ve bunların giderilmesi için üretilen çözümler de bu rapora eklenmelidir. Verilecek bilgilerin abartılmadan, yorumlara tabi tutulmadan, bilgi olarak üste sunulması önemlidir. Üstten beklentiler ve üstten çalışmalarına yönelik eleştiri ve önerileri de bu raporun önemli bir diğer bölümüdür. Üst kuruma gelen böyle raporlar temelinde, üst de talimatını hazırlar. Üstten hazırlanacak talimat da iki noktayı içermelidir.

Yürüttüğü çalışmalar hakkında altı bilgilendirmek,
Gelen raporlar temelinde perspektif ve planlamayı içermelidir.

Toplantı sistemi: Mevcut toplantılarımız birbirinin tekrarından öte bir şey değildir. Kurumlaşmada, ortak karar ve iradenin ortaya çıkarılması üreten toplantılarla mümkündür. Yönetimin toplantıları, komisyon toplantıları, üye toplantılarımız hep aynı düzeyde yürüyor. Dolayısıyla tekrar ve genelde tekrardan başka bir şey ortaya çıkmıyor. Sorunları tespit etmek, bunları tahlil etmek buradan hareketle bilinçlenme elbette önemlidir. Ancak ulusal demokratik mücadelenin geldiği çözüm aşamasında bunlar üretmiyor, bilakis tüketiyor. Bir tüccar düşünün, ki bu hep sermayeden yiyor, ama buna bir şey katmıyor. Bir dönem sonra sermayeden elde hiçbir şey kalmaz ve tüccar iflas bayrağını çekmek zorunda kalır. Mevcut durumda yapılan bu toplantılar artık tüketici olmaya başladılar. Bu gerçeklik, yönetimlerimizin kongrelerden sonraki durumlarında açıkça görülüyor. Yönetimler hep küçülüyor. Yıl ortalarında bir iki arkadaş yönetimde kaldığı için, toplantı sistemimizi yenilemek, üreten, azim, coşku veren, karar alan, uygulayan ve kendisini büyüten bir yapılanmaya gitmeliyiz.

Yönetim her ayın sonunda bir araya gelerek aylık toplantısını yapmalıdır. Toplantılar 3 bölümde yapılmalıdır.
Geçen ayın değerlendirilmesi. Bu, komisyonların ve yürütmenin raporları temelinde olmalıdır. Raporlardaki değerlendirmeler somut olmalıdır. Bilgilendirmeyi içermelidir. Kısa, öz ve somut, her dernek yöneticisi ne kadar iş yaptığın belirtmelidir.
Komisyon ve yürütmenin hazırladıkları planlama veya karar tasarılarını değerlendirir, onaylar, onaylanmazsa sözkonusu planlama yada tasarı bunu hazırlayan komisyona geri gönderilir.
Bir sonraki ayda yapacağı çalışmaları planlar, karara bağlar ve planlamayı hayata geçirebilecek bir görev bölümü yapar.

Yönetim ortaya çıkan sorunları gerekiyorsa bir komisyonuna havale eder ve onlardan sorunu etraflıca araştırıp, çözüm paketi ile birlikte bir sonraki toplantısına ister. Yönetim toplantısı bu çerçevede bir karar gücü, kolektif bir irade ve ortak çalışma azmini güçlendirir.

Toplantıların böyle çözümleyici olabilmeleri için, yönetimde yer alan arkadaşlardan her biri toplantıya bir şey katmak, en azından sorumlu olduğu sahaya ilişkin çözüm önerileriyle gelmeleri zorunludur.

Komisyonlar

Komisyonlar ihtiyaca göre kurulurlar. Sürekli komisyonlar olacağı gibi geçici komisyonlarda oluşturmak gereklidir. Kadın komisyonu, gençlik ve spor komisyonu, kültür ve eğitim komisyonu, dış ilişkiler, maliye, hukuk ve projeler, halkla ilişkiler vb. komisyonlar oluşturulabilir. Bu komisyonların tümü, tüm derneklerde oluşturmak mümkün olmayabilir veya bazı derneklerimizde tüm komisyonlara gerek olmayabilir, ancak merkezi derneklerin böylesi komisyonlara ulaşmaları gerekir. Komisyonlar kendi toplantı sistemini kendileri belirler. Ancak dernek yönetim kurulunun çağrısıyla da bir araya gelirler. Üyelik, üyelikten atma, dondurma vb. konumlarda hakkında karar alınacak üyeyi de dinleyerek karara varır. Bunu yönetime iletir. Yönetim bunu uygular.

Komisyon oluşturmamızın birçok nedeni vardır. Sadece yönetimi değil, yönetimle birlikte birçok üyeyi de harekete geçirmek için gereklidir. . Bir komisyonun eleman sayısı onun yürüttüğü çalışması gereği arttırılabilir. Komisyonlar sorunların tartışıldığı ve çözümlerin oluşturulduğu pratik eğitim okulları gibidirler. Burada insan yetiştirmek, yönetime hazırlamak mümkündür. Komisyonların araştırma incelemeyi temel almaları gerekir. Komisyon yönetimin alacağı kararları hazırlar ve yönetimin onayına sunar. Çalışma sahasını araştırır. Örneğin; dış ilişkiler komisyonunun faaliyet alanı daha çok dış kamuoyuna yöneliktir. Bulunduğu alanda var olan kurumları araştırır. Bulunan şehrin tarihi, günceli, belediye ve valiliğin işleyişini bilmelidir. Burada güncel politikayı takip etmeli ve bu konuda sürekli arşiv tutmalı. Belediye yıllık bütçesini ne zaman hazırlıyor, yabancılar meclisinin durumu, belediyelerin kadın ve gençlik kollarının durumu, belediye meclis üyeleri hangi partidendirler, bunların bize yaklaşımı, yine burada bulunan basın, okullar, mesleki kurumlar vb. bilinmesi gerekiyor. Bulunduğu alanın gelişmelerini takip etmeye bunların dışında kalırsa fazla bir gelişme sağlayamaz. Ancak bu esaslar üzerinde çalışma yürütülürse, onlarca arkadaş harekete geçirmek mümkün. Bu durum kurulacak diğer komisyonların tümü için de geçerlidir.

Komisyonlarda yer alacak olan arkadaşların bugüne kadar genel olarak yaşanan “Arkadaşlar söyler, biz de yaparız.” düşüncesinden kesinlikle vazgeçmeleri gerekir. Bu düşünce hiç bir zaman üretici olmayan ve kendisini üretime tıkayan mantıktır. Bu arkadaşlara hazır reçete olmadığını belirtmeliyiz. Çalışmanın temel esprisi ve çerçevesi dernek programında belirlenir. Bunun içini doldurmak komisyon üyelerine kalır. Komisyonlar gerektiğinde uzman kişilere başvurabilir. Hatta üyeleri için uzmanlaştırma seminer veya eğitimleri de düzenleyebilmelidir. Komisyonlar iki haftada bir toplantılarını düzenler, gerekli hallerde daha kısa aralıklarla bir araya gelebilmelidirler.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s