Luzern de Ana Okul Öncesi Cocuk Egitimi Semineri

Her yil luzernde yasayan Kürtlerin sosyal,egitim,saglik konularinda ihtiyaclara göre projeler hazirlayan Luzern Kürt Kültür ve Entegrasyon Dernegi bu yildada zengin icerikli projeler hayata gecirmeyi hedefliyor.Aile ici siddet,kadin sagligi,cocuk egitimi gibi sosyal,toplumsal,saglik ve igitim icerikli projelerin ilk konusu 16 ocak tarihinde ögretmen ve petelog Regula Kuhn tarafindan verildi.
Okul cagindaki cocuklarin ve kadinlarin yakin ilgi gösterdigi okul öncesi cocuk egitimi seminerinde öncelikle Zürih ve Zürcher Oberland Bölgesi Bagimliligi Önleme Bürolarmin hazirladigi bir video filmi izlendi.a href=”https://komelaluzern.files.wordpress.com/2010/01/img0024a1.jpg”>
Ana okul öncesi cocuklarin hazirlik dönemine iliskin katilimcilari bilgilendirildigi seminere okul cagindaki cocuklarin basta olmak üzere kadinlarin yogun ilgisi dikkat cekti.Cocuklarin ve kadinlarin ilgiyle izledigi Videolu anlatimda ana basliklar biciminde sunlara vurgu yapildi.
“Ögrenmek – bir gocuk oyunu mu?”
Kügük gocuklan izlerken bazen §öyle dü§ünürüz: §imdi daha oyun oynayabiliyorlar, ama ilerde okulda ögrenmeleri gerekecek. Dogru; gocuklar okulda okumayi, yazmayi, hesap yapmayi ve daha birgok §eyleri ögrenirler. Ama gocuk bütün bu sayilanlan ögrenebilmesi ve diger gocuklarla ili§kilerinde ba§arih olmasi igin gerekli becerileri gok daha önce oyun sirasmda deneyerek kazanir ve geli§tirir. Kisacasi oyun yalmzca bir eglence olmakla kalmaz, gocugun daha sonraki okul ba§ansmi da dogrudan etkiler.

Daha iki yasma dogru gocuk büyügü kügügü ve basit sekilleri birbirinden ayirt edebilir. ister gekmeceden annesinin kasiklanm büyüklü kügüklü ayinrken olsun, ister agagtan yapi §ekillerini büyüklüklerine göre ayinrken olsun: Bunlar daha sonra okulda daha iyi gözlemlemek ve mantikh düsünmek igin iyi birali§tirmadir.
Güncel yasamda ve oyun sirasmda gocuklar hareketlerini koordine etmeyi ögrenirler. Daha kügük ya§tan giyinmeyi kendisi beceren bir gocuk, bu yaparken iyi bir deneyim kazanmis. olur.
Anne-babasmm destegi ve cesaretlendirmesi ile gocugun bagimsizligim artirmasi, daha sonra büyüdügünde ve okula gittiginde ona gok yarar getirecektir.
§ekilleri ve resimleri dikkatle izlenmenin de daha önceden ögrenilmis. olmasi gerekir: Örnegin degis,ik pargalan birlestirerek bir bütün olusjurma oyunlan yardimiyla. Üg ya§larmdaki bir gocuk igin bir posta kämm pargalara ayirmak yetebilir. Daha ilerde, her defasmda daha gok pargalardan olu§an tamamlama oyunlan alabiliriz.
Qocuklar henüz kücük yasta kendi kendine resim yapmaya baslarlar. Bu amagla onlarm kagida, boya kalemlerine ve boyaya ihtiyaglan gok fazla olur. Onlar resim yapmayi ve boyamayi gok severler. Bu sirada gocuklarm el ve Kollanyla yaptiklan alistirrnalar, onlann daha sonra yazmayi ögrenmeierini kolayla§tinr. Anne-babamn gocugunun yaptigi veya boyadigi resimlere sevinmesi, onu daha yeni deneyimler yapmaya heveslendirir ve cesaretlendirir.
Qocuklar kum ve suyla oynarken, kendileri igin daha sonra bir, iki, üg …. diye saymadan daha önemli olan hesaplamanm temel kurallarmi ögrenirler. Bu sirada gocuklar neyin daha büyük, neyin daha kügük veya aym büyüklükte oldugunu, daha az, daha gok ve aym sayidaki nesneler arasmdaki farki ögrenirler. Bir kovayi doldurabilmesi igin gocugun, elindeki kügük sekli birgok kez kumla doldurarak kovaya bos.altmasi gerekir. Büyük biryigmi olu§tururken de kovayi birkag kez doldurmasi gerektigini ögrenecektir. Bu bir yerde su hesaplamanm yerine gegen 10 kere 1 = 10 eder ve 10 kere 10 = 100 eder, gibi. Ama kügük gocuklar bunu teorik olarak degil de kum ve su ile pratik olarak ögrenirler.
Özellikle kügük gocuklarm yeni kesfettikleri bir seyi mümkün oldugu kadar ellerine alabilmeleri gok önemlidir – buradaki örnekteki buz gibi. Onlar yalmzca görerek ve duyarak degil, aym zamanda bir §eyi ellerine alarak, koklayarak ve tadarak algilarlar. Bu nedenle kügüklere kirlenmesinde sakmca olmayan giysiler giydirirsek daha iyi olur.
Qocuklar bilgisayarla oynarken belki onlarm ayakkabisi kirlenmez. Ama bilgisayarla gok oynayan veya gok televizyon seyreden gocuklar yeteneklerini daha az gelistirebilirler. Diger taraftan gok televizyon seyreden gocuklar dikkatlerini bir konuda toplamakta zorluk gekerler.
Bunun yerine büyük ve kügük tüm gocuklarm oynayabilecegi birgok ögretici oyunlar bulunur-
s. imdi burada görmekte oldugunuz „memory” yani akilda tutma oyunu gibi. Bu oyun sirasmda gocuklar dikkatle izlemeyi ögrenirler. Hangi kartin nerede olduguna dikkat etmeleri ve onu akillannda tutmalari gerekir. Tüm oyun boyunca dikkatlerini toplamalan gerekir. Bu tür oyunlar sayesinde gocuklar daha sonra okulda gok gerekli olan birgok önemli beceriyi geli§tirmeyi ögrenirler
Her gocuk ögrenmek ve becerilerini geli§tirmek ister. Bu amaca ulasmak icin nelerin gerektigini cogu kez onlar kendileri bulurlar. Biz yetiskinler onlann gerek duydugu kuma§ parcalan, kagit ve boya veya kum ve su gibi malzemeleri temin etmekte onlara yardimci olmahyiz.
Kendi yarattiklan seyler gocuklan daha cok sevindirir- simdi bu örnekte görülen evcik oyunu gibi. Bu sirada farkmda olmadan ayni anda aklmi kullanmayi, izlemeyi, dikkatini toplamayi, yaraticiliklarmi ve planlama becerisini geli§tirirler. Diger taraftan da ihtiyaQ duyulani kendi basma yaratmada kendine güven duygulanni ve yeteneklerini ge!i§tirirler. Kazandiklan bu beceriler onlann daha sonraki okul ve günlük yasamlarmda da yararli olacaktir.
Ormanda gezerken veya ev islerinde yardim ederken gocuklar, daha dikkatle bakmayi ve gördüklerini akillarmda tutmayi ögrenirler. Gördükleri §eyleri – onlann elde näsil hissedildiklerini, onlann rengini ve §eklini – zamanla daha iyi tanimlayabilirler. Böylece dili kullanma yeteneklerini de geli§tirirler. Anadilinde kelime hazinesi yüksek olan ve dili iyi kullanan yabanci cocuklarm yörede konu§ulan dili ögrenmeleri de daha kolay olur. Günlük ya§amda cok konusma olanaklan bulunur. Önemli olan bizim bu olanaklardan yararlanmamiz ve cocuklann söylediklerine kulak vermemizdir.
Qocuklanmizm baska kiz ve erkek cocuklarla birlikte olmalarma da olanak saglamamiz gerekir.
Ortak oyun sirasinda birbirine yardim etmek ve bir seyi baskasiyla payla§mak gibi önemli kisisel becerileri bu sayede edinmi§ olurlar. Birbiriyle kavga etmeyi ve ardmdan bansmayi da yine bu sayede ögrenirler.
Ne hissettigini, neyi istedigini ve neleri istemedigini söyleyebilen cocuklar, daha ilerki yasamlarmda daha basanh olurlar. ilerde onlar gereksinimlerini daha acikga belirtebilecekler ve kar§ila§tiklan zorluklan da daha kolay yenebileceklerdir. Güglü bir kisilik ve kendine güven duygusu, gen?leri uyusturucu ve bagimlihk gibi tehlikelere kars.1 en iyi koruyucudur.
Bu söylenenlerden cocuklanmiza her istediklerini kesinlikle vermemiz gerekir anlami Sskanlrnarnalidir. Qocuk!ar:n da sinirlara ve kuraücra ihtiyaci vardir. Bunlara uyulmasi gerektigini de ögrenmelidirler. Bir caddeyi geQerken kügük gocugun elini bize verip vermemesi gerektigi kararmi elbette gocuga birakamayiz. Onun her istedigi §ekerlileri de elbette ona alamayiz. Ama ona belli smirlar i?inde bazi kararlan verme hakkini ona taniyabiliriz. Örnegin ara yiyecegi olarak bir elma mi, yoksa bir muz mu yemek istedigine o kendisi karar verebilmelidir. Böylece onun daha kücükten kendi ba§ma karar verme gücünü geli§tirmesine yardim etmi§ oluruz.
Qocuklarla beraber resimli kitaplara bakarken de onlan birgok yönden te§vik etmi§ oluruz.
Uzun süre resimlere bakmak ayni zamanda dikkati toplamayi ve özeni geli§tirir. Resimli anlatimlan okurken cocuklar kendilerini öyküdeki degi§ik figürlerin yerine koyarlar. Bu da onlann duygusal yönden geli§melerini destekler. Bu gocuklugumuzdan tanidigimiz masallan onlara anlatirken de gegerlidir ve onlar bizden masali tekrartekrar anlatmamizi isterler.
Görüldügü gibi okul ve yasam igin ögrenme daha ilk yaslarda baslamaktadir: Baski altmda görülen bir ögrenim yerine, ilgi duyarak, zevkle ve kendini vererek bir §eyi ögrenmek.
Yeti§kinlerin kendi basanlarina sevindigini, henüz basaramadigi anlarda da kendisini sabirla desteklediklerini ve teselli ettiklerini gören bir cocugun hem kendine hem de bas.kalarma güveni artar. Bu kural hem onun ?ocukluk yillan ve hem de okul cagi i?in ge?erlidir.
Yabanci.bir ülkeden gelen ailelerin gocuklan, eger aileleri kendilerini yeni ortama adapte edebilmi§ler ve uyum i?inde yasayabiliyorlar ve gevreleriyle dialog kurabilmi§lerse,
anaokulunda ve okulda daha ba§an!i olurlar. Yörede konu§ulan dili konusmasalar dahi anne-babalar gocuklarma yine de yardimci olabilirler. Qocuklarma gösterecekleri ilgi ve aläka ile ve cocuklarm her zaman onlann destegine ve yakinligma güvenebileceklerini hissettirerek, onlara yeni seyler ögrenmenin degerini göstermi§ olurlar.
Qocugun gelisme sürecinde, onun ya§ammdaki her gün, her ay ve her yil önem tasjr. O gelecekte nerede ya§arsa ya§asm, zamanmi iyi degerlendirmesinin faydasini ileride her zaman görecektir.”

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s